25 јун 2012

PERU - STANDARDI ZA KVALITET ŽIVOTNE SREDINE

Prema članu 2, pasus 22. Ustava Perua, glavna državna obaveza je da garantuje pravo svakog čoveka da živi u balansiranoj i dobroj sredini za razvoj svog života, a prema članu 67. iz zakona funkcija država je dužna da obezbedii nacionalnu ekološku polisu. Zakon o ekološkim i nacionalnim resursima, zakonodavna odluka broj 613, član 1. potvrđuje da je održavanje zdrave životne sredine obaveza svakog građanina i naglašava obavezu vlade da spreči i da kontroliše svaku štetu napravljenu prirodi koja može da onemogući normalan razvoj i bilo koju formu života i okruženja. Standardi za kvalitet životne sredine i zaštitu od nejonizirajućih radijacija su prirodni instrumenti ekološkog menadžmenta menadžmenta kako bi se sprečilo, odnosno planiralo kontrolisanje zagađenja na strategijama za zaštitu zdravlja, povećane nadležnosti države i promocije održivog razvoja.

Prema pasusu e) člana 4. Zakona 26410 Nacionalnog saveta za okolinu, modifikovanom Zakonom 28245 koji predstavlja okvir Zakona o nacionalnom sistemu ekološkog menadžmenta, funkcija Nacionalnog saveta za životnu sredinu je da vodi proces obrade i usavršavanja standarda za kvalitet životne sredine koji se upućuju predsedniku Saveta da bi se dobilo odobrenje Vrhovnog suda.
Navedene odredbe utemeljene su i usaglašene sa Zakonom o standardima za kvalitet usaglašene sa Zakonom o stan¬dardima za kvalitet životne sredine zaštitom od nejonizirajućih radijacija.
U skladu sa pasusom k) člana 4. Zakona 26410, modifikovanog u član Zakona 28245, nadležnost Nacionalnog saveta za zaštitu životne sredine diktira precizne norme odgovarajućeg funkcionisanja instrumenata ekološkog menadžmenta.

Prema članu 10. (broj 10.1) Zakona 28245,
Nacionalni savet za zaštitu životne sredine ima moć da nameće norme koje sadrže instrumente ekološkog menadžmenta od strane centralne, regionalne i lokalne vlade kao i privatnog sektora. Prema prethodno na¬vedenim normama, koje su u saglasnosti sa odgovarajućim propisima Nacional¬nog saveta za zaštitu životne sredine, reguliše se funkcija i striktna primena standarda kvaliteta životnog okruženja u nejonizirajućoj radijaciji kao instrument ekološkog menadžmenta, te sektora i nivoa vlade koji su uključeni u njihovu realizaciju.

Prema tome, u pasusu 24. člana 118. Ustava Perua, ističe se da je zakonodavna od¬luka sa brojem 560 sadržana u Zakonu za izvršnu vlast, Zakonu 26410 i Zakonu 28245.


ODLUKE:

Član 1.
Odobrenim standardima za kvalitet životnog okruženja u nejonizirajućoj radijaciji, koji su sadržani u Aneksu i koji su deo odluke Vrhovnog suda, potvrđuje se maksimalan nivo snažne nejonizirajuće radijacije, koja postoji u sredini i za koju se preporučuje da se ne nadmašuje kako bi se izbegli rizici za ljudsko zdravlje i ugroženost okruženja. Ovi standardi su postavljeni najpre zbog zaštite čovekovog zdravlja.

Član 2.
Nacionalni savet za zaštitu životne sredine određuje norme kojima se reguliše odgovarajuće funkcionisanje i primena standarda za kvalitet životnog okruženja u nejonizirajućoj radijaciji, a takođe i instrumenti ekološkog menadžmenta od strane sektora i nivoa vlade koji su uključeni u procese njihove realizacije.

Član 3.
Sadašnja odluka Vrhovnog suda je odobrena sa strane predsednika Saveta.


Izdala Vlada Perua, Lima , 2. februar 2005.
Alejandro Toledo, predsednik Perua Carlos Ferrero, premijer Perua

0 comments:

Постави коментар